جورابهای با خاصیت ضدآمبولی که باطول های مختلف نظیرجوراب با با طول ران(AG) وجوراب با طول ران به همراه نوع کمربندی تولید می شوند ودرمقیاس های متنوعی (M,L) وجود دارند همچنین درهرکدام ازاندازه های مختلف این جوراب ها در ناحیه پاشنه ،رنگ های مختلفی اختصاص داده شده است تا به راحتی بتوان آن ها را از هم تشخیص داد.دراین جورابهای تولید شده سوراخ هایی در قسمت جلویی کف پاهستند که سبب می شوند تاجریان خون زیر انگشتان پا کنترل شوند .جوراب های ضد آمبولی در مقیاس ران ،دارای باند هایی در انتها فوقانی جوراب هستند که از جنس سیلیکونی اند که سبب می شوند جوراب بر روی پوست نلغزد ودر عین حال فشارلازم را حفظ کند.

Close Menu
×
×

Cart